AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZU INSTRUKTORA FITNESS

Pojem fitness

Pojem fitness je různě vnímám a vykládán. Z anglického jazyka přejatý pojem fitness se v České republice používá velmi často jako označení komerčních fitness center určených pro širokou veřejnost. V neposlední řadě je pojem fitness používán v ČR jako označení pro kondiční kulturistiku, jinými slovy kondiční posilování.
Fitness je sportovní aktivita a vyjádření celkového životního postoje, jejíž cílem je všeobecná tělesná kondice, celková fyzická zdatnost, zlepšení konceptu postavy a držení těla.
Odlišnost pojmů fitness a kulturistika není pro každého zřejmá. Je zde několik odlišností mezi zmíněnými pojmy. Kulturistika se zaměřuje na dosažení požadovaného vzhledu těla bez ohledu na fyzickou zdatnost a pravidelná sportovní aktivita a speciální strava jsou jen prostředkem k dosažení požadovaného vzhledu těla. Tento pojem z pohledu biologické zdatnosti můžeme vnímat jako pojmenování nejen sportovní aktivity, ale i celého životního stylu, jehož záměrem je udržování nebo zvyšování fyzické kondice, a tím pozitivní ovlivňování zdravotního stavu.

Školení a kurzy pro instruktory fitness

Velmi důležité je vzdělání v této oblasti nebo kvalifikovaný instruktor fitness. Pokud tomu tak není, je zde riziko zdravotních problémů. Na odborných školeních je podstatné, aby účastníci kurzu instruktora fitness měli komplexnější náhled na aktivity ve fitcentrech. Velmi dobrý instruktor by měl ovládat nejen programy pro kulturistiku, ale i techniku daných cvičení, redukční diety a redukční programy, preventivní zdravotní programy cvičení, rozvoj požadovaných pohybových schopností pro vrcholové nebo výkonnostní sportovce a další informace, které souvisí s poptávkou návštěvníků fitcenter Instruktor fitness by měl být po kvalitním školení připraven na různé typy klientů fitcenter.
Kvalitní instruktor vnímá kurz vnímá jako vzdělání, které si pak nejlépe rozšíří v praxi. Opravdu nadprůměrný instruktor fitness pojímá jako obohacení v oboru. Většinou méně kvalitní instruktor pojímá jako formální krok k získání výdělků ve fitness byznysu.

Historie a současnost kulturistiky i fitness v České republice

Na začátku 60. let minulého století se v České republice začíná rozvíjet kulturistika. Za formální počátek kulturistiky je považován rok 1964, kdy vznikla komise ke kategorii vzpírání. Po čase se tato komise z organizačního hlediska osamostatnila. Vznikly 3 směry: silový trojboj, kondiční kulturistika a sportovní kulturistika. Silový trojboj se po určité době zcela oddělil. V současnosti existuje pouze soutěžní kulturistika a kondiční kulturistika. Vyškolený instruktor fitness se v této době zatím neobjevoval.
Kulturistika byla před rokem 1989 zastřešována Českým svazem tělovýchovy (ČSTV). V tehdejším Československu (ČSSR) byla fitness centra (tehdy označovaná většinou jako posilovny) součástí specializovaných sportovních zařízení a fitcentera určená pro běžnou populaci prakticky neexistovala. Fitness centra, která byla určena pro běžnou populaci, začala v Československu vznikat po roce 1989.
Fitness centra zakládali začátkem 90. let především lidé z řad kulturistů. Nejednalo se o fitcentra, jak je známe z hlediska jejich podoby nyní a jaká byla v té době zcela běžná ve státech západní Evropy, ale jednalo se spíše o posilovny, kde nebylo příliš mnoho aerobních strojů. Tyto posilovny byly zaměřeny zejména na kondiční kulturistiku. Fitness centra v zemích západní Evropy v té době nabízela cardio stroje jako standardní vybavení, kdy jejich počet byl podobný, jako počet posilovacích strojů. Celková kvalita českých fitcenter – fitcenter nebyla většinou nikterak vysoká. Zázemí – šatny, sprchy, WC a další vybavení bývaly většinou méně prostorné a nekomfortní, nabídka relaxace jako například sauna, vířivá vana, ve většině případů chyběla. Bylo to předmětem polemik na kurzu instruktora fitness.
Tehdejší fitcentra centra byla zaměřená na kulturisty (kondiční či sportovní). Takové zaměření významnou měrou ovlivnilo další vývoj trhu fitness a ovlivnilo způsob vnímání těchto zařízení mezi širokou veřejností. V průběhu 90. let postupně došlo k obrovskému nárůstu počtu fitcenter a i jejich vybavení se postupně zdokonalovalo.
V ČR fitness centra nemusí být organizována ve Svazu kulturistiky a fitness ČR. V současnosti vychází řada studijních materiálů, publikací a článků, takže teorie tréninku je značně neucelená, resp. žádná ucelená teorie v současné době neexistuje.
Aktuální situace na trhu fitcenter v České republice je z velké části dědictvím z předcházejícího období, ale lze zaznamenat nové trendy. Druh sportovních zařízení, která se zaměřují zejména na kondiční kulturistiku, stále existují, ale vedle těchto jednostranně zacílených center vznikají nová fitness centra (fitcentra), která se snaží získat jinou cílovou skupinu klientů než jak to bylo u posiloven na začátku 90. let.
Tato modernější fitcentra většinou kladou důraz na pestrost nabízených programů, mají lépe vybavené cardio zóny. Je zde i možnost relaxace v sauně, vířivé vaně, v bazénu či jiné varianty odpočinku. Některá fitness centra nabízejí dokonce sauny – různé druhy, bazény, vířivé vany,. Relaxační zóna, tzn. zóna odpočinku je vybavená lehátky či lavicemi. Wellnes služby se stávají součástí moderních fitcenter, protože společnost žádá nejen aktivní odpočinek, ale také pasivní odpočinek.

Tyto služby představují pro fitnesscentra – fitcentra větší náklady. Otázka je výše ceny za tyto služby, které takto vybavená fitcentra poskytují. Většina z těchto modernějších fitness center má zažitý systém jednorázových vstupů s možností slevy při jednorázovém zakoupení permannetky na určité časové období. Vedle toho jsou fitness centra, která zavádějí v ČR ne příliš rozšířený systém klubového členství.
Na rozdíl od vyspělejších evropských zemí, neexistuje v České republice žádný svaz či asociace fitness center, která by poskytovala důvěryhodná data k aktuálnímu stavu na trhu a o vývoji tohoto stavu.

Historie a současnost

Do historického vývoje oblasti fitness přispělo určitě také vzdělávání. V době totality (před rokem 1989) vzdělávání probíhalo zejména na úrovni trenérů kulturistiky, které bylo zaměřeno hlavně na rozvoj svalové hmoty a redukování hmotnosti svěřence před soutěžemi. Proškolený Instruktor fitness tehdy samozřejmě neexistoval. Oficiální vzdělávání: kurz instruktora fitness, semináře fitness se tedy realizovalo převážně v rámci výkonnostního sportu: kulturistiky či dalších sportů, které rozvoj silových schopností měly zahrnuty v přípravě.
Kurz pro instruktory fitness v dnešní podobě nebyl oficiálně nabízenou vzdělávací akcí.
Možnosti posilování s činkami, cvičení na posilovacích strojích a využití dalších pomůcek či vybavení, což dnes nazýváme jako fitcentrum, bylo v té době obvykle nedostupné a bylo spíše otázkou kontaktů zájemce, aby měl do tehdejších fitcenter přístup. Podobně to bylo i s možností využití služeb instruktora fitness, který tehdy nebyl běžně nabízenou službou. Pokud se jednalo o výkonnostního či vrcholového sportovce, tak ti byli v péči trenérů nikoliv klasických instruktorů fitness. Nicméně cvičenec, který cvičil jen pro svou kondici, byl odkázán pouze na samostudium ze studijních materiálů, které byly velice špatně přístupné.
S osobním trenérem, tak jak ho známe dnes, se začínáme setkávat v první polovině 90. let. spolu s rozvojem výše popsaných fitcenter.
Často se jednalo o instruktory fitness nebo osobní trenéry, kteří v mnoha případech neměli žádné vzdělání v tomto oboru. Postupně začaly různé organizace organizovat školení, na které se mohli účastníci přihlašovat téměř bez omezení.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ PRO INSTRUKTORY FITNESS