AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZU INSTRUKTORA PLAVÁNÍ

HISTORIE PLAVÁNÍ VE SVĚTĚ
Plavání v pravěku bylo přirozeným prostředkem pohybu člověka. Tehdejší člověk či pračlověk se snažil hledat různé způsoby pro postupy při lovu a boji.

Dle sledování některých kmenů v Africe se předpokládá, že tehdejší člověk používal k plavání střídavé i současné pohyby končetin. Asi docházelo k napodobování pohybů zvířat.

Z historie Egypta víme, že plavání tehdy již bylo provozovanou sportovní aktivitou. Dokladují to malby zobrazující plavání.
Na papyrusech jsou obrázky o činnosti instruktora plavání kurz, vyučujícího děti faraónů. Kurz instruktora plavání byl tehdy součástí výchovy dětí faraónů.

Známý je velký význam plavání ve starověkém Řecku. Kurz instruktora plavání byl součástí výuky na tehdejších školách.

Kurz instruktora plavání byl součástí přípravy vojáků. Tyto skupiny plavců cvičil je instruktor plavání kurz.

Středověk dovršil ústup sportu. Církev sport zavrhovala.

Vyjímkou byly rytíři, kteří v rámci vojenské přípravy důvodů plavání trénovali. Instruktor plavání kurz byl pro ně prostředkem pro zdokonalení.

z instruktora plavání také prosazoval velký učitel J. A. Komenský.

Vznik sportovního plavání je spojen s básníkem z Anglie G. G. Byronem. G. G. Byron přeplaval r. 1810 Dardanelskou úžinu. Plavecký čin G. G. Byrona podpořil vývoj světového plavání. V r. 1875 kapitán M. Webb přeplaval kanál La Manche a následovaly další podobné výkony. Různí plavci pak přeplavávali úseky na moři ve snaze se mu vyrovnat.

V polovině 60. let osmnáctého století vznikaly v Anglii první plavecké zájmové útvary a jejich kurz instruktora plavání. Začaly se organizovat soutěže mezi jednotlivými kluby a závodníky. Také instruktor plavání kurz.

Plavání se postupem času stávalo oblíbené a stejně tak kurz instruktora plavání. Plavání bylo začleněno do programu Olympijských her již v r. 1896 v Athénách.

Postupně se začalo projevovat, jak jsou plavecké způsoby různě rychlé. Došlo tedy ke členění plaveckých způsobů na soutěžích. Uvažovali o tom i instruktoři plavání kurz. Bylo to předmětem diskuzí na kurzu instruktora plavání.
Roku 1904 na Olympiádě se poprvé závodilo v plavání na prsou.

První závod žen na plaveckých závodech se uskutečnil roku 1912 v disciplíně: volný způsob.
V 60. letech byl program her obohacen o další plavecké disciplíny.

HISTORIE PLAVÁNÍ v ČR
F. Palacký v díle Dějiny národa českého při charakteristice
Slovanů napsal: „Slované byli podle starých zpráv středně vysocí…, ve vodě, zvláště co plovači a potápěči, se dobře znali ………….“

První soutěže v plavání se v ČR uskutečnily roku 1845 při příjezdu prvního parního vlaku z Olomouce do Prahy. Závody se tehdy pořádaly v rámci významných událostí. Počátky sportovního plavání je spjat se zakládáním plaveckých klubů a kurz instruktora plavání. Kurz instruktor plavání z tohoto období se pojímal jako příležitost si techniku a metodiku vyzkoušet na běžné populaci. V 90. letech devatenáctého století – 5.8.1895 uspořádal nejstarší sportovní klub AC Praha (kurz instruktora plavání) závody v plavání mezi Slovanským a Střeleckým ostrovem v Praze a kurz instruktora plavání. Roku 1896 se uskutečnilo mistrovství zemí Koruny České a kurz instruktora plavání. Byla tam hlavní disciplína 2000 m. volný způsob. P určité době byl pořad rozšířen o disciplínu na 500 metrů volný způsob o Stříbrný věnec města Prahy.

V roce 1971 F. Venclovský přeplaval kanál La Manche. V Roudnici roku 1902 zařadili do programu závodů disciplínu: závod na neckách, v sudu a na kládě.

Významné závody před první světovou válkou byly závod Napříč Prahou, které se pořádají od r. 1906.

Významnými plavci byli Riedel, Prull, Čeleda, Žagar, bratři Burbermeisterové, Machulková, Vltavská, Mejzlíková (instruktor plavání kurz) a další.

Historie plavecké výstroje
V historii plavecké výstroje byla přelomová byla 60. léta. Začaly se objevovat nové typy plavek – plavky ulehčujících pohyb směrem vpřed, upnuté, pružné. Bylo to předmětem diskuzí na kurzu instruktora plavání.
M. Spitz (mnoho zlatých medailí na Olympijských hrách) po skončení sportovní kariéry uzavřel smlouvu s obchodní firmou na výrobu plavek.

Roku 1976 byl vytvořen „ Arena Team“, Součástí týmu byli hvězdy různých sportovních disciplín a testovali produkty Areny.

Arena se prosadila na trhu mezi rekreačními plavci novou řadou „Leisure line“. Bylo to předmětem rozhovorů na kurzu instruktora plavání

Roku 2000 Arena uvedla na trh nejnovější „high-tech“ materiál plavek: Powerskin®-ultra, materiál s „fakticky nulovým třením“.

Historie a současnost – kurz instruktor plavání
Do vývoje oblasti plavání určitě přispělo vzdělávání. Do roku 1989 vzdělávání již v plavání probíhalo. Oficiální formální vzdělávání: školení plavání, kurz cvičitel plavání, semináře plavání tedy probíhalo v rámci tehdejších organizací. Kurz instruktora plavání či cvičitele plavání tehdy nebyl akcí produkovanou komerčními organizacemi.
Výrazy kurz instruktor plavání, kurz cvičitel plavání, kurz učitel plavání, trenér plavání či jiné označení začali být známé již v době totality.
S instruktorem plavání, tak jak ho známe v dnešní době, se setkáváme na začátku 90. let., s rozvojem komerčních plaveckých škol.

Na začátku 90. let se často jednalo o instruktory plavání nebo cvičitele plavání, kteří v některých případech neměli žádnou licenci. Úroveň těchto instruktorů plavání byla tedy velmi různorodá a závislá na konkrétním osobě. Postupem času začaly různé organizace organizovat školení a kurzy pro instruktory plavání , na které se mohli zájemci přihlašovat téměř bez omezení, kvalita byla u kurzů instruktora plavání velmi různá. Úroveň kurzů plavání instruktora se celkově zlepšila, ale jsou stále velké rozdíly. Kurz instruktor plavání je v dnes obvyklou součástí vzdělání instruktorů plavání. Instruktor plavání kurz většinou absolvuje.

Vzdělání – Kurz instruktor plavání – PRO KURZ-INTRUKTOR:
Velmi důležité je vzdělání v plavání nebo proškolený instruktor plavání kurz. V opačném případě je zde riziko špatných pohybových návyků. Na školeních plavání či kurzech plavání je důležité, aby absolventi kurzu plavání měli komplexnější náhled na aktivity v plaveckých školách. Kvalitní instruktor plavání by měl znát nejen techniku a metodiku plavání, ale i metodiku výuky pro různé typy lidí, která souvisí s poptávkou klientů plaveckých škol. Instruktor plavání je tedy po kvalitním školení připraven na různé typy klientů.
Výborný instruktor plavání kurz pro instruktory vnímá jako vzdělání, které si pak nejlépe rozšíří v praxi. Skutečně nadprůměrný instruktor plavání kurz instruktora plavání pojímá jako obohacení v daném oboru. Většinou méně kvalitní instruktor plavání kurz vnímá jako formální krok k získání výdělků v plavání.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ PRO INSTRUKTORY PLAVÁNÍ